9 december 2008 – Stadsdeelbestuur blokkeert snelle oplossing voor overbelast stukje Vening Meineszlaan en spreekt zichzelf daarmee tegen

Gepubliceerd op 10 december 2008 00:16.

Laatst bijgewerkt op 20 oktober 2011, 14:13 uur.

Een groep super-actieve vrouwen uit de huidige Blauwe Zone had intensief campagne gevoerd en zag zich in de raadsvergadering beloond: hun Blauwe Zone blijft voorlopig gehandhaafd. Luid applaus.

Het dagelijks bestuur en de deelraadsleden zagen echter niets in uitbreiding van de Blauwe Zone naar het overbelaste gebied van de Nico Snijdersstraat tot de Coronelstraat. Het zelfde lot voor bewoners uit de August Vermeylenstraat en de Broedeletstraat, die ook flink in de raadsvergadering vertegenwoordigd waren. Daar: woede en teleurstelling.

Het gesprek van zaterdag 6 december met de bestuurders van de PvdA-fractie in gebouw De Kandelaar heeft dus onvoldoende indruk gemaakt. PvdA-fractievoorzitter Rijssel wond er geen doekjes om: de PvdA is fel tegen Blauwe Zones. Bovendien wees hij er op dat hij het jammer vond dat er in mei/juni geen bewoners hadden gepleit voor een andere regeling... Portefeuillehouder Dikken toonde zich terloops nog maar eens bijzonder trots en tevreden over zijn (overigens door de raad weggestemde) parkeernota van voorjaar 2008.

Pikant detail: de griffie noteerde vandaag bij de behandeling van de begroting voor 2009 unanieme ondersteuning voor een amendement met de overweging:

Blijkbaar zijn sommige bewoners voor dit bestuur echter veel gelijker dan anderen.

Het dagelijks bestuur, LSG en GroenLinks zijn voorstander van een 'structurele oplossing'. Voor de PvdA is dat overduidelijk een systeem met parkeerautomaten. Een van de raadsleden meende dat zo'n systeem dan ook tegelijk voor het hele etmaal zou moeten gelden!

Fractievoorzitter Eksik van GroenLinks wees nog wel – maar tevergeefs – op de preventieve werking die uitbreiding van de Blauwe Zone zou hebben op de luchtkwaliteit. Het CDA wil wel een onderzoek naar manieren om die mensen beter te kunnen helpen die veel overlast hebben... Alleen VVD-voorzitter Tromp pleitte duidelijk voor uitbreiding van de Blauwe Zone. Overigens wees een van de bestuurders nog maar eens op de illusie dat een Blauwe Zone vrijwel niets zou kosten.

De enige winst is wel dat de raadsleden er nu duidelijk voor gepleit hebben dat een nieuw parkeerbeleid in samenspraak met bewoners moet worden opgesteld. Raadslid Krop van LSG hekelde de min of meer dictatoriale wijze waarop de parkeernota van afgelopen voorjaar was gepresenteerd. Dus ook voor Piet Dikken moet deze raadsvergadering al met al geen onverdeeld genoegen zijn geweest.

Niet duidelijk is of het gevraagde overleg met bewoners over iets anders mag gaan dan parkeerautomaten. Wie in deze raadsvergadering gehoord heeft welke argumenten de heren Dikken en Rijssel van de PvdA nu echt hebben voor hun totale bekering tot betaald parkeren: wij hebben het niet gehoord. Wie wél??? Wij vernemen het graag.

Achtergronden >


top