25 augustus 2009 – Woonbond publiceert persbericht:
Bewoners en organisaties fel tegen ingrijpende vernieuwingsplannen Slotermeer

Gepubliceerd op 25 augustus 2009 11.45.

Huurdersvereniging Amsterdam en bewonersplatform Geuzenveld-Slotermeer hebben grote bezwaren tegen zowel de inhoud als het proces van de drie vernieuwingsplannen voor het gebied Slotermeer. Van de 8.000 woningen dienen er 2.900 oftewel 36,25%, te worden gesloopt of ingrijpend gerenoveerd. Bewoners hebben zich uitgesproken voor een duidelijke aanpak van de verpaupering van de openbare ruimte en goed onderhoud van hun woning. Het tuinstadkarakter en de lage huur worden door de bewoners bijzonder sterk gewaardeerd. Minder dan 25% van de bewoners is voorstander van ingrijpende renovatie of sloop vanwege slechte kwaliteit of kleine oppervlakte van de woning. Bewoners en bewonersorganisaties zijn verbolgen over het feit dat de eigen visie en wensen van bewoners en bewonersorganisaties niet zijn meegenomen in de plannen. Daarnaast wordt de onderbouwing van de plannen niet aangetoond met bouwtechnische of financiële gegevens. Doorgang van de plannen betekent echter wel dat 2.900 huishoudens zullen moeten verhuizen en geconfronteerd worden met hogere huren.

Huurdersvereniging Amsterdam en het Bewonersplatform Geuzenveld-Slotermeer zijn van mening dat er grove fouten zijn gemaakt in het participatieproces. De Overlegwet en de samenwerkingsovereenkomst tussen corporaties en huurkoepels schrijven voor dat bewonerscommissies in staat moeten worden gesteld goed overleg te voeren met hun corporatie en hun eigen bewoners. De planontwikkeling heeft meer dan een jaar in beslag genomen en corporaties bleken in deze fase niet bereid met de bewonerscommissies te praten. Bewoners en bewonersorganisaties hebben vervolgens acht weken de tijd om formeel op het plan te reageren – voor een groot deel in vakantietijd! Tijd om alternatieven te (laten) onderzoeken is er niet. Men kan slechts aangeven of men eens of oneens is met de plannen. Bewoners en hun organisaties kunnen nu tot 28 augustus 2009 hun reactie op de plannen afgeven bij het stadsdeel.

Huurdersvereniging Amsterdam en het Bewonersplatform Geuzenveld-Slotermeer hebben op woensdag 19 augustus jl. van portefeuillehouder Piet Dikken meer tijd geëist voor de bewoners om te kunnen reageren. Bewonersplatform Geuzenveld-Slotermeer heeft op die datum aan Dikken de resultaten aangeboden van een enquête onder de bewoners van acht woningcomplexen. Uit de enquêtes is onder andere naar voren gekomen dat gemiddeld 75% van de bewoners tevreden is met hun woning. De enquêtes worden door de portefeuillehouder beschouwd als inspraakreactie. De bewoners gaven tevens aan dat de participatieplannen, die eveneens beoordeeld moeten, veel te laat zijn toegezonden. Dikken heeft toegezegd er op aan te dringen de behandeling van de participatieplannen naar een later tijdstip te verschuiven. Dat geeft de bewonerscommissies enige lucht, maar de strijdlust van de bewoners is aangewakkerd. De bewoners rekenen op een hete herfst.


Bron: website www.woonbond.nl, 24-08-2009 21:44

top