Wat te doen met de Dobbebuurt?

SHIRLEY BRANDEIS, de Westerpost, 2 september 2009, pag. 1 en 5

SLOTERMEER – Het stadsdeel wil bewoners graag betrekken bij hun buurt. Dat gebeurt op verschillende manieren en met ook verschillende resultaten. In de Dobbebuurt (de straten rondom de, Theodorus Dobbestraat) Is die gewenste betrokkenheid heel klein. Hoe komt dat toch, vraagt het stadsdeel zich af. Studenten van de UvA trokken de buurt in en trokken hun pittige conclusies.

Een bijzonder weerbarstige buurt. Zo Werd de Dobbebuurt – gelegen tussen de Burgemeester Eliasstraat en het ringspoor – in de opdracht naar de studenten toe genoemd. Miljoenen euro's worden er jaarlijks in heel Nieuw West gestoken in projecten ter bevordering van de zogenoemde lokale sociale participatie van bewoners. Oftewel: projecten die ervoor moeten zorgen, dat de bewoners betrokken zijn bij hun wijk; iets wat de leefbaarheid ten goede komt. Dat lukt aardig in veel wijken, maar niet in de Dobbebuurt. Een wijk waar wetnig sprake is van saamhorigheid en waar zwerfvuil een van de meest gehoorde klachten is. "Bij buurtbijeenkomsten is de opkomst in deze buurt erg laag," aldus wethouder (en oud-buurtbewoner) Tys de Ruijter. "Dat is wel opmerkelijk."

Valt mee

"We hebben als dagelijks bestuur al een tijdje het idee dat het in de Dobbebuurt maar niet wil lukken. In bijvoorbeeld buurt 9, rondom de Ruys de Beerenbrouckstraat, is menig project waarbij bewoners betrokken werden geslaagd. Zoals Wijkweb, waarbij bewoners cursussen organiseren voor elkaar. Of neem de aanmeldingen voor buurtinifiatieven, waarvoor het stadsdeel een potje heeft vanuit de Wijkaanpak van Vogelaar. Die zijn er daar wel, maar vanuit de Dobbebuurt horen we niets." Het is niet rampzalig, vindt De Ruijter. "Statistisch valt het allemaal wel mee. De buurt is niet de beste van Amsterdam, maar de cijfers zijn niet dramatisch. Maar toch willen we weten wat het is: hebben mensen geen behoefte, geen tijd, geen idee van wat er allemaal kan en speelt?"

Zorgwekkend

Wat is- er aan de hand, dat was de vraag, waarmee de groep studenten aan de slag ging eerder dit jaar. Zij spraken met bewoners, stadsdeelmedewerkers,en professionals in de buurt, waaronder de buurtregisseur en de buurtcoördinator. Hieruit maakten zij een lange lijst met hypothesen: mogelijke verklaringen waarom de participatie in de Dobbebuurt uitblijft. "Een hoop dingen waren wel herkenbaar," is De Ruijters eerste reactie. "Zo zagen we bevestigd dat sommige mensen de stadsdeelorganisatie niet kennen. Dat is best zorgwekkend, gezien onze inspanningen, zoals het participatietraject voor het Gerbrandypark en de inzet van de buurtcoördinatoren." Hij ziet het eindrapport van de studenten als een lijst met 'prettige handvatten', een lijst met dingen die anders of beter moeten.

Confronterend

Wat er allemaal anders moet volgens de studenten? Een paar voorbeelden. Zo moet de communicatie vanuit het stadsdeel dus beter, de stadsdeelraadsleden moeten meer meedenken over de buurt, de communicatie tussen stadsdeel en de sociale professionals (zoals de buurtcoördinator) moet beter, ook die met de woningcorporaties, die overigens een minder afwachtende houding moeten aannemen en meer moeten investeren in het onderhoud van de vaak slechte woningen. En ook: de sociale professionals (die volgens de studenten vaardigheid, uitstraling en elan missen) moeten de bewoners inspireren om actief mee te doen én het contact met de buren en met de buurt moet beter. Om maar een paar dingen te noemen. De Ruijter: "De Dobbebuurt is een gemengde buurt. De mensen leiden er verschillende levens, hebben daardoor weinig contact met elkaar. Sommigen wonen er tijdelijk, ook een reden * voor weinig buurtbinding. Toch is de sociale cohesie helemaal niet zo laag, stelden de studenten die het onderzoek deden, dus daar wil het stadsdeel op voortborduren. Bijvoorbeeld in, de vorm van portiekgesprekken, zodat mensen niet alleen hun directe buren spreken, maar ook de buren van die buren en zo verder." Het wantroirwen van de bewoners jegens het stadsdeel neemt De Ruijter niet zo zwaar als het in het rapport staat. "Ja, dat is confronterend, maar – aan de andere kant – we hebben echt van alles geprobeerd. Men komt gewoon niet." Dat de stadsdeelraadsleden en stadsdeelbestuurder op grote afstand tot de buurt zouden staan, weerlegt hij. "Wat is grote afstand? Men zegt dat de politiek op afstand staat, terwijl het dagelijks bestuur er ook om bekend staat dat we goed benaderbaar zijn. Ik kan me voorstellendat mensen het zo ervaren, maar het is dus niet waar."

Theo

De studenten komen ook met oplossingen. Zo werd keer op keer in de gesprekken Theo van den Bos genoemd. De schoonmaker die tot enkele jaren geleden dagelijks de buurt schoonmaakte, de bewoners kende, informeerde en bond. Theo was een spin-in-het-web, een bruggenbouwer en relatiebeheerder ineen. "Zo iemand moet terug," hoorden de studenten menigmaal. De Ruijter: "Een persoon als Theo is nodig in wijken als de Dobbebuurt. Voor de dingen die hij deed heeft het stadsdeel de Steunpunten Leefbaarheid en Veiligheid, bemand door de buurtcoördinatoren, in het leven geroepen. Hiermee hebben we een flinke verbetering bereikt en in veel buurten sluit dit goed aan bij wat bewoners willen. Voor de Dobbebuurt moet klaarblijkelijk nog beter gekeken worden hoe we met deze aanpak het vertrouwen van de buurt kunnen winnen."

Meteen

De lijst met tips is nog veel en veel langer. Bijvoorbeeld: creëer één centraal punt in de buurt voor, het verspreiden en verkrijgen van informatie. De Ruijter: "Onzin. Het stadsdeelkantoor is niet ver weg. Ik had overigens graag uit dit onderzoek willen leren waaróm die informatie niet tot de bewoners van de Dobbebuurt komt." En nog meer studententips: houd regelmatige bijeenkomsten tussen alle professionals (politie, corporaties, sociale professionals en stadsdeel) om de comrriunicatie te verbeteren en het doel helder te formuleren. Organiseer sociale en culturele evenementen voor kinderen en jongeren. Pak sommige dingen nu meteen aan om het vertrouwen van de bewoners te herstellen, bijvoorbeeld schoonmaakacties. Bied taalcursussen in de buurt aan. Vergroot de aanwezigheid van politie. Stel een wijkbeheerder aan.

Goed idee

Hoe moet het dan wel in de Dobbebuurt?, Daar wil De Ruijter komende tijd ach ter zien te komen. "Dit rapport is een bevestiging dat we in de Dobbebuurt niet kunnen volstaan met de normale inspanningen. We hebben dankzij de studenten met een iets andere blik ernaar kunnen kijken en gaan nu samen met de beleidsmedewerkers bepalen wat we hier extra kunnen gaan doen." Kreten als 'ze doen niets' heeft De Ruijter geen oren naar. "Dat is omdat je niets van je hebt laten horen. Neem de discussie over de invoering van betaald parkeren in het stadsdeel. Vanuit de Dobbebuurt kwam er geen enkele reac tie." Toch heeft De Ruijter niet het idee dat alle bewoners gelaten of ongeïnteresseerd zijn. Vandaar dat hij wat wil doen. Maar daarbij verwacht hij ook van de kant van de bewoners iets. "Maak eens kennis met je buren en kijk dan ook eens een portiek verder. Doe niet wat je ook niet wilt dat je buren doen, zoals fout parkeren of vuil op straat gooien. En als je een goed idee hebt, voer dat uit met behulp van het buurtinitiatief. We hebben al een tijdje een Goed idee-campagne, ook in de Dobbebuurt, en er zijn in het stadsdeel al veel leuke, goede dingen georganiseerd. Ook de Dobbe-bewoners kunnen hier aanspraak op maken. Maar vooral: blijf niet zitten met je problemen. Neem contact op met de buurtcoördinator, met de wijkmanager, met het Zorgloket, Opvoedondersteuning, met ons."


Reacties op dit artikel: redactie@)westerpost.nl o.v.v. 'Dobbebuurt'. Goed idee? Zie www.geuzenveld.amsterdam. nl ('Geld voor goed idee'). De buurtcoördinatoren kunt u bereiken op 020 411 57 58., Het dagelijks bestuur is te bereiken via 14 020.


top