Herstructureringsplan verergert problemen


Inspraakreactie van El Faghloumi


Geachte voorzitter, Dagelijks Bestuur, raadsleden en aanwezigen,

Een goedenavond,

Weer inspreken, en over hetzelfde onderwerp. Dit is jammer. Ik hoop dat nu na al die inspraak-reacties, brieven, handtekeningenacties en gesprekken met raadsleden het duidelijk is geworden dat het plan zoals het er nu ligt gemaakt lijkt te zijn om een plan te maken en niet als een plan voor de bewoners.

Buurt 3 barst van parkeerproblemen veroorzaakt door het besluit van 2006 om een Blauwe Zone in te voeren tot aan de Fockstraat, als geschenk voor buurtvreemde parkeerders. Nu, met de herstructurering van de Burgemeester Vening Meineszlaan, is er de kans om de situatie te herstellen. Maar neen, hoe ongelooflijk het ook lijkt: men is bezig om de situatie nog erger te maken. Namelijk: nog minder parkeerplaatsen en parkeren aan de verkeerde zijde van de straat, daar waar niemand woont, met alle gevolgen van dien.

Het plan zoals het er nu ligt veroorzaakt frustraties en roept om agressie, vernielingen en houdt onveiligheid in stand.

Frustraties, agressie en vernielingen:

Zolang de parkeeroverlast niet opgelost is, zullen deze blijven. Het is nu al het geval en straks is het nog erger als er minder parkeerplaatsen komen. Ik heb al een agressieve situatie meegemaakt waarbij iemand achteruit rijdend met de trekhaak van zijn auto mijn auto omver duwde om een plek voor zichzelf te maken en toen ik er wat van zei werd mijn auto geschopt en werd ik verbaal bedreigd.

Het plan houdt onveiligheid in stand:

Steeds oversteken om bij je auto te komen, met een kruk voor ouderen en met kleine kinderen die alle kanten op rennen voor gezinnen is hoe dan ook zeer onveilig. Dat begrijpt toch iedereen? Behalve als je dat niet wilt begrijpen. Maar erger is het feit dat aan de zuidzijde geen 'schrikobstakels' staan (lees: geparkeerde auto's). Dat nodigt uit om hard te rijden, en dat is juist aan de kant waar mensen wonen en uitkomen.

Nu even over paar argumenten die ik vorige keer heb gehoord:

Er wordt beweerd dat parkeren aan weerszijden niet mogelijk is omdat de ruimte voor een 30km-profiel maar 9 meter en dus te smal is.

Dit is onjuist:

  1. Het huidige profiel met een 50km weg, bus en parkeren aan weerszijden moet ruim voldoende zijn om parkeren aan weerszijde te behouden bij een 30km weg zonder bus.

  2. Het huidige profiel is 9,9 meter, gemeten op 8 verschillende doorsneden van trottoirband tot trottoirband, gebruik makend van de Amsterdamse ondergrondkaarten die – naar ik aanneem – ook het stadsdeel gebruikt. Dit is 90cm meer dan wat beweerd wordt. Deze situatie bestaat al jaren, heb ik gehoord.


Nogmaals de theorie: volgens de ASVV (het boek dat iedere verkeerskundige in het land gebruikt) is 9,90 meter ruim voldoende voor een 30km weg met parkeerstroken aan weerszijden van de weg. Immers, minimaal is nodig: 1,8 meter plus 5,5 meter plus 1,8 meter, is in totaal 9,1 meter. De beschikbare ruimte van 9,9 meter is dus ruim boven de minimale 9,1 en zit tegen het maximum van 10 meter aan. Bovendien hoe kleiner de rijweg is hoe minder hard zullen automobilisten durven rijden waardoor de veiligheid beter wordt. Dit heeft portefeuillehouder De Ruijter zelf in de commissievergadering ook erkend. Geparkeerde auto's aan weerszijden van de weg vormen een belemmering om hard te gaan rijden waarmee de veiligheid ook beter wordt. Parkeren aan de woningzijde spreekt voor zich wat betreft comfort en veiligheid . Kortom parkeren aan weerszijden kán en is twee vliegen in een klap: een parkeerplek in de buurt én veiligheid.

Maar, er zou met de 9,0 meter bedoeld kunnen zijn dat de 90cm ten gunste van de bomen gaat. Ook dit heb ik uitgezocht bij groendeskundigen: de bomen langs onze laan zijn reeds uitgegroeid. Er liggen beslist geen wortels onder het asfalt (huidige parkeerstroken aan weerszijden). Het is ook gebruikelijk in Amsterdam dat bij herstructurering de bestaande trottoirbandenlijn bij de bomenstroken op de oude plaats terugkomt.

Over het aantal parkeerplaatsen wordt er in het plan een getal geroepen. Los van veiligheid en frustraties vraag ik me af of de voor gebouw De Kandelaar en de tandartspraktijk gereserveerde parkeerplaatsen daarbij inbegrepen zijn. Met andere woorden: als dat zo is, is de situatie nog erger en kunnen we even goed zoeken naar een andere woning in een prettiger buurt.

Voor het afsluiten wil ik toch twee positieve dingen benadrukken waarmee ik blij ben: de 30km weg en de uitspraak van de wethouder dat het plan vast ligt maar voor aanpassing vatbaar is.

Tenslotte, na het horen van deze argumenten doe ik beroep op jullie verantwoordelijkheid jegens de bewoners en op jullie wijsheid om gebruik te maken van de gelegenheid van dit project om de in 2006 veroorzaakte problemen te herstellen door de parkeerproblematiek op te lossen en ten minste het huidige aantal parkeerplaatsen te handhaven, inclusief parkeren aan de zuidzijde wat neerkomt op parkeren aan weerszijden. De parkeerproblematiek geeft ons in onze dagelijks leven wanneer het aankomt op gebruik van auto veel frustraties. Nog minder parkeerplaatsen verergert de situatie en maakt de situatie onveilig. Wij weigeren het plan zoals het er nu ligt en rekenen op een positieve beslissing aan het eind van deze avond.

Bedankt voor uw aandacht.


top