3 april 2010 – Stadsdeelbestuur legt raar Paas-ei


Gepubliceerd op 3 april 2010.


Laatst bijgewerkt op 6 april 2010, 15.32 uur.

In een evaluatienotitie concludeert het stadsdeelbestuur dat de bewonerskrant GaSet "niet in staat is gebleken om de opdracht van de deelraad uit te voeren" en stelt het voor "derhalve de vergoeding voor de GaSet niet structureel op te nemen in de begroting". De notitie maakt niet duidelijk wie de evaluatie heeft of hebben uitgevoerd en evenmin op welke wijze. De gesignaleerde tekortkomingen slaan op de redactie, de vorm en de functie van de GaSet.

Overigens kreeg het Bewonersplatform diverse signalen dat de GaSet zijn werk juist wél goed doet: omdat de GaSet veel bewoners goed hun zegje laat doen en dit altijd naar waarheid publiceert.

We lopen in deze reactie de diverse beweerde tekortkomingen langs en geven onze zienswijze daarop. Wij stellen hier alvast dat wij diverse verwijten niet terecht vinden en het voortbestaan van de GaSet van groot belang vinden voor de lokale democratie. Op 6 april komt het voorstel van het bestuur in de commissie, op 20 april in de deelraad van Geuzenveld-Slotermeer.

De krant

Het stadsdeelbestuur verwijt DOCK - Buurtbelangen dat het geen digitale GaSet heeft uitgegeven. Dit verwijt roept de vraag op welke budgettaire mogelijkheden het bestuur daarvoor aan DOCK - Buurtbelangen in het vooruitzicht heeft gesteld. Het opzetten en bijhouden van een goede digitale krant is niet iedereen gegeven. Wanneer dat zelfs maar gedeeltelijk door betaalde krachten moet worden gedaan, loopt dat al gauw in de papieren. Bovendien is het dan nog maar de vraag hoe groot het effectieve bereik in ons stadsdeel kan zijn. Onze schatting is dat slechts een klein deel van de bevolking een internetaansluiting heeft en die ook nog eens zodanig gebruikt dat interactiviteit verwacht mag worden – áls alle volwassenen al voldoende 'geletterd' zijn. Want wat 'moet', gebeurt toch alleen maar indien en voorzover aan alle voorwaarden voldaan is. Zoals Hakkenberg opmerkte: de cake brandt echt niet aan wanneer je vergeet de oven aan te zetten...

Het stadsdeelbestuur verwijt de redactie ook dat het bewoners onvoldoende heeft geactiveerd om deel te nemen aan buurtactiviteiten, waaronder activiteiten van het WijkWeb.

Vooral dit laatste vinden wij volstrekt onterecht. Het WijkWeb is een initiatief van het stadsdeelbestuur in samenwerking met en flink gesubsidieerd door het Europese APaNGO-project. De doelstellingen van APaNGO zijn overheidsdoelstellingen. Deze vallen zeker niet noodzakelijkerwijs samen met die van de lokale bevolking. Via het Stadsdeelnieuws en tal van andere publicaties beschikt het stadsdeelbestuur volgens ons over voldoende eigen, geavanceerde middelen en wegen om bewoners te bewegen om deel te nemen aan WijkWeb-activiteiten. Graag zouden wij van de Rekeningencommissie van het stadsdeel een vergelijkend en compleet overzicht ontvangen van de kosten en baten van het WijkWeb en de GaSet!

Voorzover bewoners zelf bijdragen insturen voor de GaSet, kunnen die bijdragen voor een deel gezien worden als deelname in politieke discussies in ons stadsdeel: politieke participatie dus. Op dit aspect komen we verderop uitgebreid terug.

De redactie van de GaSet

Het stadsdeelbestuur verwijt de redactie onvoldoende professionalisering. Kennelijk had de redactie gebruik moeten maken van het aanbod om zich door ambtenaren te laten bijscholen. Het stadsdeelbestuur heeft vele medewerkers met een communicatietechnische en/of journalistieke achtergrond. Wij vinden dat een bewonerskrant zich niet zou moeten laten bijscholen door zulke medewerkers, die al zo veel invloed hebben op de talrijke mooi uitgevoerde publicaties van het stadsdeelbestuur. Dit om elke schijn te vermijden dat het bestuur de inhoud van de krant probeert te beïnvloeden.

Het stadsdeelbestuur verwijt de redactie ook onvoldoende personele vernieuwing/doorstroming. Wij vrezen dat ons stadsdeel relatief veel inwoners telt met te weinig opleiding om op dit punt veel te verwachten. Daarnaast veronderstelt een hogere doorstroming dat relatief veel bewoners gemotiveerd zijn voor politieke participatie.

Vrij algemeen bestaat echter de mening dat de politieke participatie in ons stadsdeel zeer laag is. In het kader van de wijkaanpak kreeg ons stadsdeel circa twee jaar geleden bij een onderzoek door de Universiteit Tilburg zelfs het schoolcijfer nul voor de mate waarin en de wijze waarop bewoners betrokken waren bij en invloed konden uitoefenen op de totstandkoming van de plannen van dit stadsdeelbestuur voor de wijkaanpak. Het ging hierbij vooral om de politieke participatie1.

Daarnaast hoorden wij bijvoorbeeld meermalen van bestuurders en hogere ambtenaren dat bewonerscommissies "nauwelijks bestonden en waar dat wel het geval was, niemand representeerden". Dat riekt behoorlijk naar arrogantie. De vernieuwde Overlegwet en diverse lokale overeenkomsten schrijven voor dat vooral woningbouwcorporaties actief zorgen voor goede bewonerscommissies. En bij het project Vernieuwing Slotermeer was er een zeer innige samenwerking tussen stadsdeelbestuur en woningbouwcorporaties. Dus...

Het stadsdeelbestuur verwijt de redactie onvoldoende verantwoording over het door haar gevoerde beleid. Dat moet natuurlijk wel gebeuren. We kunnen dat vanwege de beperkte nadere toelichting helaas niet goed beoordelen. Het verwijt komt er wel op neer dat de GaSet een waarschijnlijk omvangrijk bestuurlijk systeem had moeten onderhouden. Natuurlijk is een zekere mate van overhead niet alleen een vervelend en al gauw woekerend onkruid maar ook noodzakelijk. Maar hield het stadsdeelbestuur met de aard en de hoeveelheid van haar vragen aan de redactie de verhoudingen wel voldoende in het oog?

top


Politieke participatie

We hebben hierboven aangegeven dat politieke participatie een belangrijk aspect is in de deelname aan en de functie van de GaSet.

De evaluatienotitie over de bewonerskrant GaSet ademt een houding die nogal contrasteert met de herhaaldelijke bewering van het stadsdeelbestuur dat het de burgers centraal stelt en dat het een geweldige bewonersparticipatie organiseert. De bestuurlijke praktijk in de stadsvernieuwing, de parkeeroverlast langs de Vening Meineszlaan2, in het Speelkwartier in Geuzenveld3 en in deze evaluatienotitie laat iets heel anders zien. Zeker als we het plaatsen naast de bedragen die de afgelopen paar jaar aan participatiecircussen en die als 'bewonersinitiatieven' aan ondernemers zijn verstrekt en als we proberen te bedenken wat het Stadsdeelnieuws en andere glossy's wel moeten kosten.

De kwaliteitscriteria die volgens de evaluatienotitie met DOCK - Buurtbelangen zijn afgesproken, komen op ons als deels onterecht en afgedwongen over. De suggestie dat te weinig bewoners actief aan de GaSet bijdragen is enerzijds wellicht ter zake maar waarschijnlijk ook grotendeels veroorzaakt door de houding van het stadsdeelbestuur zelf dat op diverse manieren de politieke participatie van bewoners ontmoedigt. In een inspraakreactie hebben we dat op 6 oktober 2009 al eens in de deelraad duidelijk gemaakt4.

Raadgevingen, oftewel de belangrijkste bijdragen die het bestuur zelf aan die participatie had kunnen leveren, zijn:

Steeds meer ontstaat het inzicht dat in managementteams een diverse samenstelling de kwaliteit van de besluitvorming bevordert. Waarom zou dat niet gelden voor een deelraad of dagelijks bestuur? In de afgelopen jaren heeft het daar zeker in Geuzenveld-Slotermeer zwaar aan ontbroken. Er was één fractie met absolute overmacht, waardoor het voor andere partijen bijna niet lonend was om goed in oppositie te investeren. Op bijna alle vier bovengenoemde punten heeft het stadsdeelbestuur in de afgelopen jaren zelf ondergepresteerd. Het is dan niet verwonderlijk als bewoners denken dat hun stem toch totaal geen invloed heeft en zij op diverse terreinen apathisch worden of zelfs helemaal niet meer stemmen of de kont tegen de krib gooien.

De vier bovengenoemde raadgevingen zijn allemaal dringende adviezen vanuit bijvoorbeeld de Raad van Europa. Ze zijn onder meer in 2009 in Enschede besproken met Nederlandse bestuurders, gebaseerd op het zogenaamd CLEAR-model, dat elke bestuurder vandaag de dag toch behoort te kennen en eigenlijk ook toe te passen.

In dat kader past zeker een goede facilitering van een bewonerskrant, die desnoods een kritisch geluid laat horen, die berichten uit onverwachte hoeken van het stadsdeel brengt en zo de bestuurders kan stimuleren werkelijk het maatwerk te leveren dat zij beweren te produceren.

Bestuurders die denken dat de ingewikkeldheid hierdoor toeneemt en daardoor onhanteerbaar wordt, moeten zich goed achter hun oren krabben. Bestuurders zijn er immers juist voor om de grote lijnen uit die ingewikkeldheid te lezen, om heel verschillende belangen met elkaar in balans te brengen, niet simpelweg te kiezen voor een deelbelang. Zij dienen niet de ene groep bewoners tegemoet te komen en een andere groep, er vlak naast en met het zelfde probleem, langdurig in de kou te laten staan.

Dus, als 't effe kan: faciliteer die GaSet ruimhartig!
top